Cotra d.o.o. - sve za struju - elektro instalacijski materijal i inženjeringPOLITIKA PRIVATNOSTI


1. VODITELJ OBRADE
Cotra d.o.o.

2. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Cotra d.o.o.
tel: +385 42 402 000
e-mail: b2c.shop@cotra.hr / b2b.shop@cotra.hr

3. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
U svrhu obavljanja svoje djelatnosti Cotra d.o.o., kao voditelj obrade (u nastavku: Voditelj obrade), obrađuje osobne podatke ispitanika u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018 od 27. travnja 2018. godine).

Temeljem članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe, prema kojem je obrada zakonita ako je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora i temeljem članka 6. stavka 1. točke (c) prema kojem je obrada zakonita ako je nužna radi poštivanja pravnih obveza, Voditelj obrade obrađuje osobne podatke slijedećih kategorija ispitanika:

- poslovnih partnera

Temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, Voditelj obrade obrađuje osobne podatke u svrhuobrade upita/zahtjeva koje pošalju posjetitelji web stranice putem kontakt obrasca.
Voditelj obrade će traži privolu ispitanika u onim slučajevima kada neće postoji drugi pravni temelj za zakonitost obrade osobnih podataka.

Voditelj obrade ne provodi automatizirane obrade osobnih podataka u svrhu donošenja odluka i izrade profila ispitanika.

4. PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA
Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati u treće zemlje.

5. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA
Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi, te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podacima.

Svi radnici Voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem Izjave o povjerljivosti i dužni su, kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Obveza čuvanja tajnosti podataka ostaje i nakon prestanka ovlasti pristupa podacima.

6. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi.

7. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)
Na službenim web stranicama koriste se kolačići (cookies) - datoteke koje Internet preglednik pohranjuje na računalo, mobilni uređaj ili neki drugi uređaj putem kojeg je korisnik posjetio web stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećenu web stranicu, koja potom šalje podatke pregledniku, te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj web stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Na web stranici koriste se tehnički kolačići koji su nužni za funkcioniranje web stranice, obavezni su i ne mogu se isključiti. To su kolačići koji se uklanjaju s uređaja korisnika po završetku sesije pregledavanja.

U svrhu analize posjećenosti web stranica i stalnog unapređenja naših usluga koristimo:

- statističke kolačiće (third party cookies) koji nam omogućavaju da saznamo kako se posjetitelji koriste našim web stranicama. Koriste se kolačići za prikupljanje informacija i izvješćivanje o statistici posjećenosti web stranica, a da se pritom ne otkrije identitet pojedinačnih korisnika.
- marketinške kolačiće (third party cookies) koji prikupljaju informacije o navikama i ponašanju posjetitelja web stranica, a u cilju objave personaliziranih oglasa.

Ovi kolačići nisu obavezni i mogu isključiti na web stranici Privatnost ili u postavkama web preglednika.

8. PRAVA ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Za ostvarivanje svojih prava možete podnijeti zahtjev pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke ili ga dostaviti Službeniku za zaštitu podataka.
Vaša prava su:

8.1. Pravo na pristup osobnim podacima
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja, te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

8.2. Pravo na ispravak osobnih podataka
Imate pravo zatražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao Voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. U zahtjevu je potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti, te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

8.3. Pravo na brisanje
Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili
- povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
- uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka, te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu
- osobni podaci nezakonito su obrađeni
- osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe Voditelj obrade.
Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe.

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

- radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
- radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe Voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Voditelja obrade
- u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Opće uredbe, u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade ili
- radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

8.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:
- osporavate njihovu točnost
- ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
- ako Voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
- ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

8.5. Pravo na prigovor
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f) Opće uredbe, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama.
Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

9. PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU
Imate pravo uložiti prigovor nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), na www.azop.hr, ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade nije zakonita.

10. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI
Politiku privatnosti redovito ažuriramo u svrhu poštivanja zakonskih promjena i promjena u načinu obrade podataka, te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama bit ćete pravovremeno informirani putem naše web stranice.

Datum ažuriranja: veljača 2022. godine